Academic Calendar

Senior College Academic Calendar

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University Calander

Academic Calendar 2018-2019 dt. 26.04.2018

Academic Calendar 2019-2020 dt.01.04.2019

Academic Calendar 2020-2021 dt. 16.06.2020

Academic Calendar 2021-2022 dt. 25.06.2021

Academic Calendar 2022-2023 (Revised) dt.27.10.2023

Academic Calendar 2023-2024 dt. 25/05/2023