Council of Management

COUNCIL OF MANAGEMENT (2021-2024)
1.Adv. Sunil V. Manohar: President
2. Dr. Avinash Deshmukh : Vice President
3.Mr. Kishore Dewani: Vice President
4.Mr. Murali M. Pantula: Treasurer
5.Dr. Shyamala Nair: Secretary
6.Dr. Nanda Rathi: Jt. Secretary
7.Adv. Harish Thakur: Donor Life Member
8. Adv. Akshay Naik : Donor Life Member
9.Adv. Anand Deshpande: Donor Life Member
10.Mr. A.V.Pendse: Life Member
11.Dr.(Mrs.) Uma Vaidya: Life Member
12.Mr. Ashok S. Daga: Life Member