General Class IV Staff

General Class IV Staff(Peons, Chowkidars & Sweepers)

1.Smt. I. Masram9. Shri S. Giri
2.Mrs. M. Hadge10.Mrs. S. Chavhan
3. Shri L. Borkar 11. Mrs. M. Dagor
4. Shri V. Kose 12. Shri N. Sardar
5.Shri R. Laxane 13. Smt. P. Lohabare
6. Smt S. Shriwas 14. Mrs. A. Jadhav
7. Shri G. Karande 15. Mrs. Laxmibai Samudre
8. Shri S. More