General Class IV Staff

General Class IV Staff(Peons, Chowkidars & Sweepers)

1.Mrs. M. Hadge9.Shri N. Sardar
2.Shri L. Borkar10.Mrs. Laxmibai Samudre
3.Shri V. Kose
4. Shri R. Laxane
5.Shri G. Karande
6.Shri S. Giri
7.Mrs. S. Chavhan
8.Mrs. M. Dagor