Laboratory Staff

1. Mrs. K. Chavan 18. Mrs.A. Sontakke
2. Shri D. Ghodichor 19.  Shri A. Nashirkar
1. Shri N. Paralkar 3. Shri M. Mulekar 20. Mrs. Mangla Clarke
2. Mrs. D. Kanse 4. Shri S. Bhondge 21.  Shri S. Naidu
3. Mrs. K. Wankhede 5. Mrs. U. Poharkar 22. Mrs. K. Shambharkar
6. Shri A. Ayachit 23. Mrs. S. Yadav
7. Mrs. K. Dhapodkar 24. Shri B. Shrivastao
8. Mrs. S. Pandit 25. Shri N. B. Ranaware
9. Shri K. Kadu 26. Shri V. Mohod
10. Shri F. Kombade 27. Shri P. Karamkar
11. Shri T. Jamaiwar 28. Mrs. Mamta Adiwan
12. Mrs. Lalita Renke
13. Shri A. Deoghare
14. Mrs. A. Khondekar
15. Shri R.P Chaturvedi
16. Shri T. Agashe
17 Mrs. Raina Mudaliar