Laboratory Staff

      Laboratory Attendants    
    1. Shri S. Bhondge 17. Shri V. Mohod
  Laboratory    Assistants 2. Shri A. Ayachit 19. Srhi P. Karamkar
1. Shri N. Paralkar 3. Mrs. K. Dhapodkar 20. Mrs. Mamta Adiwan
2. Mrs. D. Kanse 4. Shri F. Kombade    
3. Mrs. K. Wankhede 5. Shri K. Kadu    
    6. Shri T. Jamaiwar    
    7. Mrs. Lalita Renke    
    8. Shri A. Deoghare    
    9. Mrs. A. Khondekar    
    10. Shri R.P Chaturvedi     
    11. Shri T. Agashe    
    12. Mrs. Raina Mudaliar    
    13. Mrs.A. Sontakke    
    14. Shri S. Naidu    
    15. Mrs. S. Yadav    
   

16.

Shri N. B. Ranaware