Laboratory Staff

      Laboratory Attendants    
    1. Mrs. K. Chavan 18. Mrs.A. Sontakke
  Laboratory    Assistants 2. Shri D. Ghodichor 19.  Shri A. Nashirkar
1. Shri N. Paralkar 3. Shri M. Mulekar 20. Mrs. Mangla Clarke
2. Mrs. D. Kanse 4. Shri S. Bhondge 21.  Shri S. Naidu
3. Mrs. K. Wankhede 5. Mrs. U. Poharkar 22. Mrs. K. Shambharkar
    6. Shri A. Ayachit 23. Mrs. S. Yadav
    7. Mrs. K. Dhapodkar 24. Shri N. B. Ranaware
    8. Mrs. S. Pandit 25. Shri V. Mohod
    9. Shri K. Kadu 26. Shri P. Karamkar
    10. Shri F. Kombade 27. Mrs. Mamta Adiwan
    11. Shri T. Jamaiwar    
    12. Mrs. Lalita Renke    
    13. Shri A. Deoghare    
    14. Mrs. A. Khondekar    
    15. Shri R.P Chaturvedi    
    16. Shri T. Agashe    
    17 Mrs. Raina Mudaliar